01-04-‘21

REACT-EU subsidie voor House of Skills

Met deze Europese subsidie levert House of Skills met 22 partners in vier verschillende werkpakketten  een betekenisvolle bijdrage aan het herstel van de Amsterdamse economie en arbeidsmarkt.

Op woensdag 31 maart heeft de Stedelijke Advies Groep zich gebogen over onze subsidieaanvraag in het kader van REACT-EU. De uitkomst is dat de aanvraag 83,4 van de 100 te behalen punten heeft gehaald!

Dit betekent dat House of Skills door gaat met  het realiseren van een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt en  projecten uitvoert om de mismatch op de Amsterdamse arbeidsmarkt te verminderen.

Waarom deze aanvraag?

Terwijl in sommige sectoren functies veranderen en verdwijnen, mede als gevolg van de Covid 19 crisis en voortschrijdende automatisering en digitalisering, ontstaan in andere sectoren juist nijpende arbeidstekorten.

Voor wie?

Met deze Europese subsidie zet House of Skills in op doorontwikkeling van de skillsinstrumenten en ketenaanpak voor ook de kwetsbare groepen, en op zijinstroom in díe sectoren waar in Amsterdam de vraag naar personeel het grootst is. We richten ons op groepen in de stad die het hardst getroffen zijn.

Denk aan mensen die werk hadden in toerisme, retail, cultuur en de luchtvaartbranche. Aangezien de verwachting is dat deze sectoren op korte termijn niet op het niveau van voor deze crisis zullen functioneren, zullen velen op zoek moeten naar ander werk, en waar relevant, zich moeten omscholen. House of Skills draagt daarbij aan door de skillsinstrumenten en de ketenaanpak door te ontwikkelen en in te zetten in vier skillslabs: 

Skillslab 1            Doorontwikkeling en uitrol van de skillsinstrumenten

Skillslab 2            Zorg en Welzijn

Skillslab 3            Techniek en Bouw

Skillslab 4            Inclusieve arbeidsmarkt

Skillslab 1: doorontwikkeling en uitrol van de skillsinstrumenten

Om de samenwerking tussen partijen tot meerwaarde te brengen is ketensamenwerking nodig. Daarom richt dit werkpakket zich op de doorontwikkeling van de strategische ketenaanpak en skillsbenadering. De skillsinstrumenten die zijn ontwikkeld worden verder doorontwikkeld specifiek voor kwetsbare groepen. Denk aan de toegankelijkheid en de taligheid van de instrumenten.

Skillslab 2: Zorg en Welzijn

Vanwege de coronacrisis is House of Skills afgelopen jaar versneld de uitvoering van onder andere het Transferpunt Zorg en Welzijn gestart. Daar waar de focus voor de recessie op de werkenden en werkgevers lag, verschuift deze nu naar (toekomstig) werkzoekenden en de kwetsbare doelgroep. De lager- en middelbaar opgeleiden blijven hierbij centraal staan.

Transferpunt Zorg en Welzijn werkt niet alleen aan het effectief toeleiden van mensen naar zorg en welzijn, maar is ook een instrument- en procesinnovatie en ketensamenwerking.

Skillslab 3: Techniek en Bouw

Dit skillslab ondersteunt de energietransitie, een circulaire economie en de bouwopgave in Amsterdam door zij-instroom te realiseren naar banen in de technische sectoren, inclusief de bouwsector.

Skillslab 4: Inclusieve arbeidsmarkt

House of Skills ontwikkelde instrumenten voor werkenden en kortdurend werkzoekenden. Ook de ketenaanpak is met name voor werkenden ontwikkeld. Deze instrumenten zijn ook belangrijk voor kwetsbare groepen die snel aan de kant kunnen komen te staan, of al aan de kant staan. Doel van dit skillslab is dit instrumentarium in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost in te zetten voor werkenden, werkzoekenden, arbeidsbeperkten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, rond leven lang ontwikkelen richting werk. We koppelen lokale netwerken aan stedelijke en regionale netwerken, zodat toeleiding naar werk via deze netwerken breder mogelijk is. En geven via de loopbaanpaden Zorg, Welzijn, Techniek en Bouw inwoners op werk met perspectief.

Met wie?

Om dit alles vorm te geven werken we samen met de volgende 22 partners:

Amsterdam Economic Board, AMS, Bureau Nieuwzorg, Crossover, ditWERKt, gemeente Amsterdam (EZ, WPI en stadsdeel Nieuw-West en Zuidoost), HAN University of Applied Sciences, Vakcentrale CNV, Klimaatmissie Amsterdam, Luchtvaart Community Schiphol, ManpowerGroup, OBA, Oranje Energie, PANTAR, PlaytoWork, ROC van Amsterdam/Flevoland, Sigra, TNO en Stichting !WOON.

De toekenning van de subsidie geeft House of Skills veel energie om door te gaan met wat we in 2017 gezamenlijk zijn gestart, een significante bijdrage leveren aan een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de skillslabs, neem dan contact op met Iman Biesheuvel via i.biesheuvel@amsterdam.nl

Op de hoogte blijven?
Volg House of Skills via de nieuwsbrief!

Meld je aan